Phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân"

25-05-2022 23:30

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi trong lực lượng Công an Thái Nguyên. 
Để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tham gia dự thi tiếp cận các tài liệu liên quan để trả lời các câu hỏi của cuộc thi, Ban Tổ chức đăng tải các tài liệu tham khảo sau đây:

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030: /documents/1571297/0/1_NQ76.signed.pdf/0ba12af6-668d-44b7-ad0f-9c5a367e2f5e

2. Chương trình số 15/CTr-BCA-V03 ngày 25/10/2021 của Bộ Công an ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân: 

3. Nghị định số 61/NQ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: /documents/1571297/8197407/8_Nghi-dinh-61-2018-ND-CP.pdf/a4e91e17-724c-40c8-bbed-84384979f77c

4. Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã: /documents/1571297/8197407/quyet-dinh-1291-qd-ttg-2019-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-co-quan-trung-uong.pdf/ea8855ab-1cf6-409d-ba7c-333327799291

5. Nghị định số 45/NQ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: /documents/1571297/8197407/11_+N%C4%9045_V%E1%BB%81+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+TTHC+tr%C3%AAn+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD.pdf/d4a91fbc-0f49-4765-8fa3-9c4293d03b1f

6. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngaft 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: /documents/1571297/8197407/N%C3%90-CP.pdf/d571845c-8036-4bab-9abd-1f3bc7903130

7. Quyết định số 34/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh: /documents/1571297/8197407/QD-34.pdf/b6d100e8-fc41-4fb6-adda-87aa73da08ce

8. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định hướng và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030": /documents/1571297/8197407/QD-06TTg.pdf/d598ea79-c88a-4e18-8675-e75013a50741

9. Quyết định số 8322/QĐ-BCA-V03 ngày 14/10/2021 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an: 

10. Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ Công an quy định về công tác tiếp dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân: /documents/1571297/8197407/Th%C3%B4ng+t%C6%B0+s%E1%BB%91+98+%281%29.pdf/751b10d0-c338-4d5a-b156-cade15d79e3d

11. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc: /documents/1571297/0/CT+10.signed.pdf/94530866-4c09-4bca-ad09-2e7f1a2beb1e

12. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp: /documents/1571297/8197407/d799c847fcb6bc9dCT+26.pdf/00bbbe8e-0373-4165-819d-3a81aff51f8c

13. Quyết định số 1679/QĐ-BCA-V03 ngày 11/3/2022 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2022: 

14. Báo cáo số 1433/BC-BCA-V03 ngày 25/10/2021 của Bộ Công an về kết quả đo lường sự ự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2021: 

 

CCHC - Công an Thái Nguyên

Thông báo

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 238/1, đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này